Podmínky ochrany osobních údajů

 

I. Základní ustanovení

1.1 Správcem Vašich osobních údajů dle čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně
fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je
EF - Consult s.r.o., IČ 45806489, se sídlem Nad Bertramkou 2094/16, 150 00 Praha (dále jen: „správce“).

1.2 Kontaktní údaje správce jsou

 • Adresa: Jindřicha Plachty 28, 150 00 Praha 5
 • E mail: kavarna@tykavo.cz
 • Telefon: 776 822 557

 

1.3 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou
fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, např.
jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické,
genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

2.1 Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění
Vaší objednávky.

2.2 Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

3.1 Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení
  s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce
  zboží nebo služby.

 3.2 Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce
  jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních
  údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze
  strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 3.3 Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste
poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Další příjemci osobních údajů

4.1 Dalšími příjemci Vašich osobních údajů jsou zejména zasílatelské společnosti, případné jiné osoby podílející se na dodání zboží,
či realizaci plateb na základě kupní smlouvy.

4.2 Další příjemci Vašich osobních údajů mohou být také dodavatelé služeb, kteří provádějí činnosti související s provozem správce,
například společnosti zajišťující programátorské služby, služby informačních technologií (např. databáze, ekonomický systém), účetní
služby nebo marketingové služby. Správce prohlašuje, že v takových případech učinil a bude činit veškerá potřebná organizační a technická
opatření pro náležitou ochranu údajů v souladu s GDPR.

Seznam těchto společností:

 • Shoptet s.r.o., se sídlem Dvořeckého 628/8, Praha 6,
 • ComGate Payments, a.s., se sídlem Jankovcova 1596/14a, Praha 7,
 • Česká pošta s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1,
 • Zásilkovna s.r.o., se sídlem Drahobejlova 1019/27, Praha 9.

 

V. Doba uchovávání údajů

5.1 Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto
  smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 2 roky, jsou-li osobní údaje zpracovávány
  na základě souhlasu.

 5.2 Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

VI. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

6.1 Příjemci osobních údajů jsou osoby 

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.

 6.2 Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních
údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb a cloudových služeb.

VII. Vaše práva

7.1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 7.2 Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na
ochranu osobních údajů.

VIII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

8.1 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

8.2 Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména antivirový
program, zálohování dat na zabezpečeném serveru, ověření hesly.

8.3 Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

IX. Závěrečná ustanovení

9.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany
osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

9.2 S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete,
že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

9.3 Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových
stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 23. 11. 2020.